Algemene voorwaarden

INTRO
Als het aan ons (Bike Centre Holland) ligt, zijn onderstaande algemene voorwaarden volledig overbodig. Wij streven er namelijk naar om elke klant de kwaliteit van dienstverlening te bieden die we zelf graag zouden krijgen en om alle verantwoordelijkheden die daarbij horen zo goed en breed mogelijk op te pakken. Daarbij hoort grondig inventariseren, tijdig en goed informeren en voortdurend vinger aan de pols houden. Het kan desondanks gebeuren dat zaken anders lopen dan verwacht. In dat geval zullen wij altijd ons best doen om in goed overleg met onze klant een oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen. Belangrijk daarbij is het volgende: Mochten er gaandeweg een traject vragen rijzen met betrekking tot communicatie, inhoud of uitvoering van de overeenkomst, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Hoe vroeger we het horen, hoe beter we kunnen bijsturen en oplossen. Ons belangrijkste doel is producten en diensten te leveren en die op alle fronten te laten slagen en een (liefst meer dan) tevreden opdrachtgever. 

ENTITEIT VAN ONDERNEMING
Bike Centre Holland
Steenbokstraat 9
7324AZ Apeldoorn
KVK: 64610136
BTW NR: NL855742665B01

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, producten en diensten die Bike Centre Holland doet, sluit en levert.
1.2. Tenzij vooraf expliciet overeengekomen, worden inkoop-­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever van de hand gewezen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen Bike Centre Holland en Opdrachtgever in overleg treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen, in de geest van doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

2. AANBOD EN AANVAARDING
2.1. Iedere aanbieding is vrijblijvend en indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2. De overeenkomst komt tot stand door expliciete acceptatie van het aanbod door Opdrachtgever en expliciete bevestiging daarvan door Bike Centre Holland.
2.3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.
2.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Bike Centre Holland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren.
3.2. Bike Centre Holland zal al het redelijke in het werk stellen om geplande leveringen doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te voeren. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan opdrachtgever worden gerestitueerd.
3.3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 4. OVERMACHT
4.1. Bike Centre Holland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 4.2. Bike Centre Holland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Mochten de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of nog kunnen worden nagekomen, én indien hier zelfstandige waarde aan toekomt, dan is Bike Centre Holland gerechtigd om het reeds nagekomen/na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


5. HERROEPINGSRECHT
5.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
5.3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

6 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
6.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Wanneer het product gebruikerssporen heeft zal deze in aanmerking komen voor waardevermindering.
6.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
6.3. De waardevermindering bedraagt 30% van het aankoopbedrag en zal worden ingehouden van het totale aankoopbedrag.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER TIJDENS DE HERROEPING
7.1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
7.2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
7.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8. UITSLUITING HEROEPINGSRECHT
8.1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
8.2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
8.7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. DE PRIJS
9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

10. NAKOMING OVEREENKOMST EN GARANTIE
10.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
10.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

11. LEVERING EN UITVOERING
11.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
11.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

12 BETALING
12.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na  het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
12.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
12.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bike Centre Holland of haar bedrijfsleiding.
13.2. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de fysieke winkel, website en haar producten.
13.3. In geval van reparatie kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld, veroorzaakt door ons.
13.4. Gebreken die bij reparatie aan het product van de consument zijn ontstaan als gevolg van door ons onjuist uitgevoerde werkzaamheden zullen kosteloos door ons worden hersteld.
13.5. Indien wij bij reparatie aansprakelijk zijn voor schade dan zijn wij gerechtigd die schade op onze kosten te doen herstellen. Indien de consument ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan zijn wij slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat wij zelf gemaakt zouden hebben indien de consument ons de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.
13.6. In geval van schade als gevolg van aansprakelijkheid van Bike Centre Holland dan zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
13.7. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Bike Centre Holland beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, danwel is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.
13.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de consument 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

14. KLACHTEN EN GESCHILLEN
14.1. We streven ernaar om eventuele klachten, nog voor ze ontstaan, op te lossen (zie ook: intro van deze voorwaarden). Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan streven we er te allen tijde naar om elke klacht in goed overleg zo goed mogelijk op te lossen. We vragen Opdrachtgever daarom om, mochten communicatie, organisatie en uitvoering van levering van producten of diensten niet verlopen zoals verwacht, dit onmiddellijk bij ons aan te geven, zodat we een en ander direct ten goede kunnen keren.
14.2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

15. GARANTIEVOORWAARDEN
Bike Centre Holland biedt in de meeste gevallen ten minste één jaar garantie op fabricagefouten. De daadwerkelijke garantieperiode verschilt per product en/of merk. De fabrieksgarantie van desbetreffend merk is leidend. Je factuur is het garantiebewijs en de factuurdatum is de ingangsdatum van de garantieperiode. Het betreft een carry-in garantie en dat betekend dat we je vragen om het defecte product naar ons terug te sturen of te brengen. Het product zal namelijk door ons worden gerepareerd of bij een externe reparateur. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie geldt niet voor onderdelen welke onderhevig zijn aan slijtage zoals bijvoorbeeld de wielen, banden, lagers, remmen en accu. Je hebt geen recht op garantie wanneer een van onderstaande bepalingen wordt vastgesteld:
– Schade veroorzaakt door eigen toedoen (bijvoorbeeld: waterschade, valschade, drukschade, stootschade en schade na stunten).
– Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.
– Er is zelf geprobeerd het product te openen of repareren.
– Onderdelen veranderd of toegevoegd welke er vanaf levering niet op zaten.
– Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.

Neem in het geval van een beroep op garantie contact op met onze klantenservice.

17. ANNULERING EN UITSTEL
17.1. Annulering van een levering of een door Bike Centre Holland te verlenen dienst is mogelijk in het volgende geval:
-Een particuliere Opdrachtgever heeft het recht om gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst, deze zonder opgave van redenen te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de levering of dienst is aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.
17.2. Annuleringsverzoeken en verzoeken tot uitstel mogen schriftelijk of telefonisch aan Bike Centre Holland worden voorgelegd. Zie ook de intro van deze voorwaarden over hoe we daarmee om willen gaan.
17.3. Voor privé- en bedrijfstrainingen geldt dat er, naast de annuleringskosten zoals genoemd in 8.1, een vergoeding verschuldigd is van 10% van het totaalbedrag.
17.4. Bike Centre Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag (dan wel anderszins) het normale verloop van (een deel van) een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsvergoeding onverlet.
17.5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bike Centre Holland vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting door Bike Centre Holland tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 

 18. TOEPASSELIJK RECHT
18.1. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
18.2. Eventuele geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland of door de rechtens bevoegde kamer van kantonzaken van de rechtbank Gelderland.